25 Mart 2015 Çarşamba

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Amacı

Uluslararası mevzuatın gerekleri doğrultusunda ,tehlikeli madde taşımacılığı alanında faliyet gösteren firma ve kurumların ihtiyaç duyacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını yetiştirmektir.
Ülkemizde mevcut mevzuat ve cezai sorumluluklar haziran 2015 itibariyle yürürlüğe girecek ve tmgd ihtiyacı hızla artacaktır.Tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe gerekli olan bilgili,donanımlı ve iyi eğitim görmüş danışmanlar mevzuatın en doğru şekilde uygulanması ve olası güvensiz durumların ve büyük kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.
          
Tehlikeli Maddeler Nelerdir?
Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine ve neden olabilecekleri tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır.
Tehlike Madde Sınıfları
1                    Patlayıcı Madde ve Nesneler
2                    Gazlar
3                    Yanıcı Sıvı Maddeler
4.1                 Yanıcı Katı Maddeler
4.2                 Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3                 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
5.1                 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
5.2                 Organik Peroksitler
6.1                 Zehirli Maddeler
6.2                 Bulaşıcı Maddeler
7                    Radyoaktif Maddeler
8                    Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9                    Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği
Eğitimler toplamda 49 ders saati olarak uygulanır.
Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır.
Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.
Eğitim müfredatı:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

http://www.tmgdegitimi.net/tmgd_egitimi.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder